Aby przystąpić do PTTK należy:

Obecnie składki roczne wynoszą:

Osoby uprawnione do składki:

– rodzice lub opiekunowie prawni osób małoletnich opłacający składkę za co najmniej dwie osoby małoletnie (składka rodzinna)
– kombatanci, inwalidzi wojenni i wojskowi, osoby posiadające status weteranów,
– bezrobotni,
– emeryci, renciści i osoby z orzeczoną niepełnosprawnością,
– osoby pobierające świadczenia przedemerytalne.
– opiekunowie szkolnych kół PTTK,
– osoby małoletnie do ukończenia 16 r.ż.,
– młodzież szkolna i młodzież akademicka studiująca do ukończenia 26 r.ż.,
– Członkowie Honorowi PTTK,
– dzieci i młodzież z placówek opiekuńczo-wychowawczych do ukończenia nauki w szkołach ponadpodstawowych dziennych – do ukończenia 20 roku życia,
– dzieci i młodzież ze szkół specjalnych do ukończenia nauki w szkołach ponadpodstawowych dziennych – do ukończenia 20 roku życia,
– uczniowie z orzeczoną niepełnosprawnością do ukończenia nauki w szkołach ponadpodstawowych dziennych – do ukończenia 20 roku życia,
– osoby niepełnosprawne z orzeczoną niezdolnością do samodzielnej egzystencji, kontynuujące naukę lub terapię w szkołach, ośrodkach wychowawczych lub warsztatach terapii zajęciowej.
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!